FINANTSJUHISED AASTAle, mis lõppes 31. DETSEMBRIL 2016

FINANTSJUHISED AASTAle, mis lõppes 31. DETSEMBRIL 2016

WEBMD HEALTH CORP.

 

FINANTSJUHISED AASTAle, mis lõppes 31. DETSEMBRIL 2016

 

(Miljonites, välja arvatud aktsia kohta)

 
             
             
     

Juhendusvahemik

 

Tulu

         
 

Reklaam ja sponsorlus

         
 

  Biofarma ja meditsiiniseade

 

428,0 dollarit

 

436,0 dollarit

 
 

  OTC, CPG ja muud

 

131,0

 

134,0

 
     

559,0

 

570,0

 
 

Terviseteenused

 

109,0

 

110,0

 
 

Infoteenused

 

27,0

 

28,0

 
     

695,0 dollarit

 

708,0 dollarit

 
             

Kasum enne intresse, makse, sularahata ja muid kirjeid ("Korrigeeritud EBITDA"a)

 

224,0 dollarit

 

232,0 dollarit

 
             

Intressid, maksud, sularahata ja muud kirjed (b)

         

     Intressikulu, neto

 

(22,0)

 

(22,0)

 

     Amortisatsioon

 

(33,0)

 

(31,0)

 

     Sularahata aktsiapõhine hüvitis

 

(34,0)

 

(32,0)

 

Tulu enne tulumaksu eraldist

 

135,0

 

147,0

 

Tulumaksu eraldis

 

(53,0)

 

(57,5)

 
             

Neto sissetulek

 

82,0 dollarit

 

89,5 dollarit

 
             

Tulu aktsia kohta:

         

     Põhiline

 

2,15 dollarit

 

2,32 dollarit

 

     Lahjendatud (c)

 

1,78 dollarit

 

1,90 dollarit

 
             

Aktsiatulu arvutamine:

         
 

Netotulu (põhitulu lugeja aktsia kohta)

 

82,0 dollarit

 

89,5 dollarit

 
 

Intressikulude lisandumine ilma maksudeta, mis on seotud:

         
 

   1,50% konverteeritavad pangatähed

 

3.5

 

3.5

 
 

   2,50% konverteeritavad pangatähed

 

7.3

 

7.3

 
 

   2,25% vahetusvõlakirjad

 

0,5

 

0,5

 
 

   2,625% vahetusvõlakirjad

 

3.9

 

3.9

 
 

Lahjendatud tulu aktsia kohta lugeja

 

97,2 dollarit

 

104,7 dollarit

 
             
 

Aktsiate kaalutud keskmine (põhisissetuleku nimetaja aktsia kohta)

 

38.2

 

38,5

 
 

Aktsiaoptsioonid ja piiratud aktsiad

 

1.7

 

2.0

 
 

Kaalutud keskmised aktsiad, mis on emiteeritud järgmise konverteerimise korral:

         
 

   1,50% konverteeritavad pangatähed

 

5.7

 

5.7

 
 

   2,50% konverteeritavad pangatähed

 

6.2

 

6.2

 
 

   2,25% vahetusvõlakirjad

 

0.4

 

0.4

 
 

   2,625% vahetusvõlakirjad

 

2.4

 

2.4

 
 

Lahjendatud tulu aktsia kohta nimetaja

 

54,6

 

55.2

 
             
             
             

a) Vt lisa A – GAAP -väliste finantsmeetmete selgitus

         

(b) Korrigeeritud EBITDA ja netotulu võrdlus

         

(c) Vt allpool 2016. aasta täiendavaid juhiseid aktsiakasumi arvutamiseks

     
             

Lisateave 30. septembril 2016 lõppeva kvartali prognoosi kohta:

     

     –     Tulu prognoositakse vahemikku 168–171 miljonit dollarit

     

     –     Tulu jaotatakse prognooside kohaselt: umbes 62% reklaamidest ja sponsorlusest – Biopharma ja meditsiiniseadmed;

17,5% reklaamist ja sponsorlusest – börsiväline, CPG ja muu; 16,5% tervishoiuteenustest; ja 4% infoteenustest

     –     Puhaskasum jääb prognooside kohaselt vahemikku 17–18,5 miljonit dollarit

     

     –     Korrigeeritud EBITDA jääb prognooside kohaselt vahemikku 50,5–52,5 miljonit dollarit

   
             

Ülaltoodud juhised ei hõlma kapitali edasise kasutuselevõtu mõju selliste üksuste jaoks nagu aktsiate tagasiostmine, vahetusvõlakirjade tagasiostmine või omandamine, tulevased kasumid või kahjumid lõpetatud tegevusest, tulevased kasumid või kahjumid investeeringutelt ja muud tulevased -korduvad, ühekordsed või ebatavalised esemed.

https://tooteulevaade.top

WEBMD HEALTH CORP.

2016. AASTA TÄIENDAVAD JUHISED TULUDE OSAKASTE ARVUTAMISE KOHTA

                             

Ettevõtte 31. detsembril 2016 lõppeva aasta finantsjuhendi põhjal on 1,50% vahetusvõlakirjad, 2,50% vahetusvõlakirjad,

 

Eeldatakse, et 2,25% vahetusvõlakirjad ja 2,625% vahetusvõlakirjad lahjendavad puhaskasumit nii kogu aasta madalama kui ka kõrgeima taseme puhul

 

juhiste vahemik. Lisaks võivad 1,50% konverteeritavad pangatähed, 2,50% vahetatavad ja 2,625% vahetatavad pangatähed teatud tingimustes lahjendada

 

tulevastes kvartalites, sõltuvalt selle kvartali puhaskasumi suurusest. Järgmine tabel sisaldab ligikaudset netosissetulekut

 

tulevases kvartalis ja kogu 2016. aasta kohta, mil iga vahetusvõlakirjade seeria muutuks aktsiakasumi lahjendavaks. To

 

kui seda puhaskasumit igal sellisel perioodil ületatakse, sisaldab tabel ka summasid, mille võrra lugeja ja nimetaja peaksid

 

korrigeerida lahjendatud tulu aktsia kohta arvutamiseks.

                     
                             
 

Kvartali summad

 

Aastased summad

 

Kõik summad miljonites

1,50% Kabriolett Märkused

 

2,50% Kabriolett Märkused

 

2,625% Kabriolett Märkused

 

1,50% Kabriolett Märkused

 

2,50% Kabriolett Märkused

 

2,25% Kabriolett Märkused a)

 

2,625% Kabriolett Märkused (b)

 
                             

Ligikaudne netosissetulek, mille juures vahetatavad pangatähed muutuvad lahjendavaks (c)

6,2 dollarit

 

12,5 dollarit

 

18,4 dollarit

 

24,6 dollarit

 

50,2 dollarit

 

56,1 dollarit

 

73,7 dollarit

 
                             

Intressikulud ilma maksudeta, millele lisanduda netosissetulek (lugeja)

0,9 dollarit

 

1,8 dollarit

 

1,7 dollarit

 

3,5 dollarit

 

7,3 dollarit

 

0,5 dollarit

 

3,9 dollarit

 
                             

Täiendavad aktsiad, mis kaasatakse kaalutud keskmine lahjendatud aktsiate arv (nimetaja)

5.7

 

6.2

 

4.1

 

5.7

 

6.2

 

0.4

 

2.4

 
                             

(a) Kuna 2,25% vahetusvõlakirjad tähtajaga 31. märtsil 2016, näidatakse 2,25% vahetusvõlakirjade summasid ainult veerus Aasta summad

       ja kajastavad 2,25% vahetusvõlakirjade mõju, mis on kaalutud perioodil, mil need olid 31. detsembril 2016 lõppenud aasta jooksul tasumata.

 
                             

b) Kuna 2.625% vahetusvõlakirjad emiteeriti 1. juunil 2016, kajastavad veerus Aastakogused näidatud summad

 

        2,625% vahetusvõlakirju, kaalutud perioodi kohta, mis on 31. detsembril 2016 lõppeval aastal tasumata.

     
                             

(c) Need puhaskasumid eeldavad lihtaktsiate, aktsiaoptsioonide, kaalutud keskmise lahjendatud aktsiate arvu 39,9 miljonit aktsiat

 

       ja piiratud aktsiatega (enne vahetusvõlakirjade mõju) ning need võivad muutuda, kuna aktsiate kaalutud keskmine arv muutub.

 

A LISA

Mitte-GAAP-i finantsmeetmete selgitus

Kaasasolev WebMD Health Corp. pressiteade ja manused sisaldavad nii finantsmeetmeid vastavalt USA üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele või GAAP-le kui ka mitte-GAAP-i finantsmeetmeid. Mitte-GAAP-i finantsmõõdud esindavad tulu enne intresse, makse, sularahata ja muid kirjeid (mida me nimetame "Korrigeeritud EBITDA") ja nendega seotud aktsiasummad. Korrigeeritud EBITDA -d tuleks vaadelda kui täiendust, mitte alternatiivi netotulule või -kahjumile, mis on arvutatud vastavalt üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele (edaspidi: "neto sissetulek"). Pressiteate lisad hõlmavad GAAP-väliste finantsmeetmete ja GAAP-i finantsmeetmete vastavusse viimist. 

Meie juhtkond kasutab korrigeeritud EBITDA-d meie ettevõtte tulemuslikkuse lisamõõdikuna äriliste otsuste tegemisel, sealhulgas eelarvete koostamisel, kulude haldamisel ja võimalike omandamiste või loovutamiste hindamisel. Korrigeeritud EBITDA perioodidevahelised võrdlused aitavad meie juhtkonnal tuvastada täiendavaid suundumusi meie ettevõtte majandustulemustes, mida ei pruugi näidata ainult puhaskasumi perioodidevahelised võrdlused. Lisaks võime oma ettevõtte tulemuslikkuse hindamiseks kasutada korrigeeritud EBITDA -d mõnede töötajate jaoks kohaldatavates ergutuskompensatsiooniprogrammides. Meie juhtkond tunnistab, et korrigeeritud EBITDA -l on olematud piirangud välistatud kirjete tõttu, eriti need, mis on oma olemuselt korduvad. Nende piirangute kompenseerimiseks vaatab juhtkond läbi ka konkreetsed kirjed, mis ei kuulu korrigeeritud EBITDA -st välja, kuid kuuluvad netotulusse, samuti nende kirjete suundumused. Nende kirjete summad on kehtivateks perioodideks esitatud korrigeeritud EBITDA ja netotulu võrdlustes, mis on lisatud meie pressiteadetele ja avalikustamisdokumentidele, mis sisaldavad mitte-GAAP-i finantsmeetmeid, sealhulgas lisatud pressiteate lisades sisalduvad lepitused.

Usume, et korrigeeritud EBITDA esitamine on investoritele kasulik meie tulemuste analüüsimisel sarnastel põhjustel, miks meie juhtkond seda kasulikuks peab ja kuna see aitab investoritel paremini mõista juhtkonna tehtud otsuseid, võttes arvesse nende otsuste tegemisel. Lisaks, nagu allpool üksikasjalikumalt kirjeldatud, usume, et korrigeeritud EBITDA pakkumine koos korrigeeritud EBITDA ja netotulu võrdlemisega aitab investoritel võrrelda meie ettevõtet teiste ettevõtetega, millel võib olla erinev kapitalistruktuur, erinevad tegelikud tulumaksumäärad ja maksutunnused, erinevad kapitaliseeritud vara väärtused ja/või erinevad töötajate hüvitamise vormid. Korrigeeritud EBITDA eesmärk on aga pakkuda täiendavat võimalust võrrelda meie ettevõtet teiste avaliku sektori ettevõtetega ega asenda netotulul põhinevaid võrdlusi. Võrreldes teiste ettevõtetega, peavad investorid teadma, et ettevõtted kasutavad oma finantstulemuste hindamiseks erinevaid mitte-GAAP-meetmeid. Investorid peaksid pöörama suurt tähelepanu kasutatavale konkreetsele määratlusele ning selliste meetmete ja iga ettevõtte poolt kehtivate SEC -eeskirjade kohaselt esitatud üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete ühitamisele.

Järgnevalt selgitame kirjeid, mille oleme korrigeeritud EBITDA -st välja jätnud, kuid mis sisalduvad puhaskasumis:

Amortisatsioon . Amortisatsioonikulud on sularahata kulud, mis on seotud soetamisega kaasnevate kapitalikulutuste ja immateriaalse varaga ning mis kantakse kuludesse lineaarselt seotud varade eeldatava kasuliku eluea jooksul. Me välistame korrigeeritud EBITDAst amortisatsioonikulud, kuna usume, et (i) selliste kulude summa konkreetsel perioodil ei pruugi olla otseselt korrelatsioonis meie äritegevuse aluseks olevate tulemustega ja (ii) sellised kulud võivad perioodide lõikes oluliselt erineda. uute omandamiste ja varem soetatud materiaalse ja immateriaalse vara täieliku amortisatsiooni tulemus. Sellest tulenevalt usume, et see välistamine aitab juhtkonnal ja investoritel võrrelda tegevustulemusi periooditi. Investorid peaksid tähele panema, et materiaalse ja immateriaalse vara kasutamine aitas tulusid esitada käesolevatel perioodidel ja aitab kaasa tulevastele tuludele ning samuti peaks teadma, et sellised kulud korduvad ka tulevastel perioodidel. Aktsiapõhised hüvitised . Aktsiapõhine hüvitamiskulu on sularahata kulu, mis tuleneb aktsiapõhiste auhindade andmisest töötajatele. Usume, et aktsiapõhise hüvitise mõju väljajätmine korrigeeritud EBITDAst aitab juhtkonnal ja investoritel võrrelda meie ettevõtte tegevustulemusi periooditi, sest (i) selliste kulude summa konkreetsel perioodil ei pruugi otseselt korreleeruda meie äritegevuse aluseks olevad tulemused ja (ii) sellised kulud võivad perioodide lõikes oluliselt erineda uute aktsiapõhiste auhindade, sealhulgas omandamisega seotud toetuste ajastamise tõttu. Lisaks usume, et aktsiapõhise hüvitise väljajätmine korrigeeritud EBITDAst aitab juhtkonnal ja investoritel teha sisukaid võrdlusi meie ettevõtte ja teiste ettevõtete tegevuse tulemuste vahel, kes võivad oma aktsiapõhiste töötajate puhul kasutada erinevaid hüvitiste vorme või erinevaid hindamismeetodeid. hüvitist. Investorid peaksid tähele panema, et aktsiapõhine hüvitis on peamine stiimul, mida pakutakse töötajatele, kelle jõupingutused aitasid esitatud perioodidel kaasa majandustulemustele ja eeldatavasti aitavad kaasa ka tulevastel perioodidel. Investorid peaksid ka teadma, et sellised kulutused korduvad tulevikus. Konsolideeritud tegevusaruandes sisalduvad aktsiapõhised hüvitamiskulud on kokku võetud järgmiselt.

                 

Kolm kuud lõppes

 

Kuus kuud lõppes

                 

30. juuni,

 

30. juuni,

                 

2016

2015

 

2016

2015

                     
       

Sularahata aktsiapõhine hüvitis sisaldab:

         
         

Operatsioonide maksumus

 

1140 dollarit

1032 dollarit

 

2430 dollarit

2421 dollarit

         

Müük ja turundus

 

1382 dollarit

1683 dollarit

 

2944 dollarit

3 131 dollarit

         

Üldine ja administratiivne

 

5350 dollarit

5493 dollarit

 

11 026 dollarit

10 037 dollarit

                             

Intressitulu ja kulud.   Intressitulu on seotud turustatavate võlaväärtpaberite ja muude intressikandvate kontode tasemega, kuhu me investeerime, ning intressikulud on seotud meie ettevõtte kapitalistruktuuriga (sh sularahata intressikulud, mis on seotud meie vahetusvõlakirjadega). Intressitulud ja -kulud varieeruvad aja jooksul mitmesuguste finantstehingute ning omandamiste ja loovutamiste tõttu, mille oleme sõlminud või tulevikus sõlmida võime. Varem oleme emiteerinud vahetusvõlakirju, tagasiostnud aktsiaid sularahapakkumistes ning tagasiostnud aktsiaid ja vahetusvõlakirju muude tagasiostu tehingute kaudu ning lõpetanud teatud ettevõtete loovutamise. Me välistame korrigeeritud EBITDA (i) intressitulu ja intressikulud, kuna need kirjed ei ole otseselt seotud meie äritegevuse tulemustega ning seega aitab nende väljajätmine juhtkonnal ja investoritel võrrelda perioodiliselt tegevustulemusi ja ( ii) aidata juhtkonda ja investoreid võrrelda erineva kapitalistruktuuriga äriühinguid. Investorid peaksid arvestama, et intressitulud ja -kulud korduvad tulevastel perioodidel.